Charakter spolku

Spolek Brdský šikula je dobrovolným a neziskovým svazkem dětí,
mládeže a dospělých, v němž se "spolčili" zastánci ochrany přírody,
ekologie a farmaření, dále nadšenci pro práci s dětmi v rámci výtvarných dílen, organizování různých společenských i sportovních akcí pro děti,
i zájemci činnosti jak přispět k nenucenému objevování vědy, a to formou zábavných pokusů z různých oblastí vědy a techniky.

Chceme podporovat mladé lidi v jejich zájmech a rozšiřovat jejich obzory
ve výše uvedených oblastech jako i podpořit osobní rozvoj,
nápady a názory dětí. 

Vést mládež k manuální zdatnosti, ale i práci s  PC.

Základními účely spolku jsou:

a) podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, především
etických, mravních, sociálních a intelektuálních schopností

b) umožnit dětem a mládeži využívat volný čas k rozvíjení
tvořivé schopnosti a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie

c) vést děti a mládež k výtvarnému cítění při rukodělných pracích

d)  aktivními možnostmi využívat volný čas a pomáhat tak 
v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislostí a dalším sociálně
patogenním jevům působícím na děti a mládež

e) vést děti a mládež k lásce  k přírodě, umožnit jim v  rámci farmaření 
a pěstitelství uvědomit si důležitost ekologie

f)  podporovat a dbát na rozvoj aktivit na přiblížení kultury jiných zemí
a národností

g) podporovat snahy o trvale udržitelný rozvoj

h) ochraňovat přírodu a krajinu, zdůrazňovat potřebu recyklace

ch) poskytovat obecně prospěšné (bezplatné) služby v oblasti ochrany
životního prostředí.

i) seznamovat děti a mládež s tradičními řemesly a hledat propojení
s různými moderními alternativami těchto činností především z výtvarných
a řemeslných oblastí